ФОРМУВАННЯ ПРЕСТИЖНОЇ ТА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНОМУ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ) ЗАКЛАДІ ЯК УМОВА ЙОГО КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІУ рамках Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти - 2020»

Номінація: «Організаційні, педагогічні й методичні засади побудови престижної та сучасної професійної освіти»
Тема: «Формування престижної та сучасної освіти у професійному (професійно-технічному) закладі як умова його конкурентоспроможності»

Назва навчального закладу/установи, що представляє досвід роботи: ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ГЛУХІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ"
вул. Есманський шлях, 17-А м. Глухів, Сумська обл., 41400 тел. (05444) 3-22-47

АВТОР КОНКУРСНОЇ РОБОТИ: Печена Ірина Петрівна (Методист ДНЗ «Глухівське вище професійне училище»)

ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: «Замало бути обізнаним в нових ідеях, потрібно знати, де можна використати ці ідеї, вміти з ними поводитись, а не лише захоплюватись».
М. Фуллан
Анотація. У роботі висвітлені нові підходи до управління закладом професійної (професійно-технічної) освіти. Наводяться переваги застосування сучасних маркетингових елементів комунікації, що забезпечують розвиток освітніх потреб, формують позитивний імідж навчального закладу.
ЖИТТЄВЕ КРЕДО: «Якщо ви вдало виберете працю і вкладете в неї свою душу, то щастя саме відшукає Вас». Ключові слова: престижність, якість освіти, зв’язки з громадськістю, соціальне партнерство, конкурентоспроможний заклад, маркетинг, професійна (професійно-технічна) освіта.

Постановка проблеми, її зв’язок з важливими завданнями.

Професійно-технічна освіта як важлива складова економіки розвивається в тісному взаємозв’язку з іншими галузями на основі об’єктивних економічних законів. Проте, дія економічних законів у сфері освіти має свою специфіку: сьогодні очевидна тенденція інтеграції ринкових і державних засад у функціонуванні професійної (професійно-технічної) освіти. Завдання, які ставить суспільство перед професійною (професійно-технічною) освітою, вимагають сучасних підходів до організації їх діяльності, більш ефективного й гнучкого управління, більш професійного й швидкого реагування на виникаючі проблеми та нові перспективи. Актуальною стає потреба у здійсненні управлінських рішень на основі маркетингу.

Маркетинговий підхід до вирішення актуальних і перспективних проблем управління розвитком професійного (професійно-технічного) навчального закладу в умовах формування ринку освітніх послуг дасть змогу реформувати організаційну й управлінську структуру навчального закладу, сформувати та оптимізувати маркетингову стратегію, спланувати й реалізувати тактику маркетингового управління, вирішити проблеми сегментації ринку, асортименту освітніх послуг, комунікацій та інших форм їх просування із врахуванням специфіки освітніх послуг і сучасного ринку праці.

В Україні проблеми, пов'язані з розвитком і управлінням професійними (професійно-технічними) навчальними закладами в умовах ринку, досліджені недостатньо.

Мета роботи

Формування престижності та привабливості професійної (професійно-технічної) освіти у свідомості споживачів у системі управляння навчальним закладом на принципах маркетингу

Пошук шляхів підвищення якості освіти та конкурентоспроможності освітнього закладу

Зміст

 1. Вступ
 2. Формування престижної та сучасної освіти у професійному (професійно-технічному) закладі як умова його конкурентоспроможності:
  1. Презентація якісних освітніх послуг
  2. Налагодження зв’язків з громадськістю
  3. Реалізація виставкової діяльності
  4. Упровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес (робота навчально-практичного центру деревообробного профілю)
  5. Підвищення національно-патріотичної свідомості учнівської молоді через впровадження діяльності Центру військово-патріотичного виховання
  6. Доступність освіти для дітей з особливими освітніми потребами
  7. Розвиток соціального партнерства
  8. Представлення навчального закладу в Інтернет мережі
 3. Висновки
 4. Література
 5. Додатки 1-8

ВСТУП

В сучасних ринкових умовах професійна (професійно-технічна) освіта в останні роки характеризується значним негативним впливом низки факторів. Це і скорочення числа учнів внаслідок демографічних зрушень, низька соціально-економічна мотивація молоді до здобуття професійних кваліфікацій, посилення їх міграційних настроїв, збільшення конкуренції з боку інших закладів, втрата привабливості та престижності професійної (професійно-технічної) освіти. Тому більшість закладів професійної (професійно-технічної) освіти активно застосовує інструменти маркетингу для утримання ринкових позицій та розвитку. Однак проблема полягає в переорієнтації системи управління навчальним закладом на принципах маркетингу, самопрезентації.

Світова теорія і практика накопичила значний досвід застосування маркетингового управління в діяльності професійної (професійно-технічної) освіти, коли врахування конкретних інтересів і потреб населення стає основою формування довгострокової стратегії навчального закладу, а ринкова взаємодія з усіма зацікавленими сторонами в досягненні необхідної якості освіти має пріоритет над внутрішньоорганізаційними інтересами.

Дослідження ринку освітніх послуг, конкурентів, вибір цільових сегментів споживачів та позиціонування навчального закладу, формування маркетингової стратегії на основі конкурентних переваг послуги є необхідними складовими маркетингового управління і відправними точками формування комплексу маркетингу закладів професійної (професійно-технічної освіти).

Аналіз наукових джерел засвідчив, що на сьогоднішній день існує велика кількість поглядів щодо аспектів маркетингового управління конкурентоспроможного професійного (професійно-технічного) закладу, розвитку маркетингової компетентності керівників. Серед фундаментальних праць з маркетингового управління і розвитку ми базуємося на доробках З. Рябова (доктор педагогічних наук, професор), Л. Сергєєва (доктор педагогічних наук, доцент), В. Свистун (доктор педагогічних наук, професор) Л. Кубська (наук. співробітник відділу управління в системі ПТО ЛНПЦ), Л. Петренко (доктор педагогічних наук), Н. Проценко (директор Черкаським обласним НМЦПТО) та ін.

ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» в своїй діяльності активно впроваджує такі основні елементи маркетингових комунікацій як: презентація якісних освітніх послуг, зв’язки з громадськістю, виставкова діяльність, представлення навчального закладу в Інтернеті, соціальне партнерство, робота центрів різних напрямків, експериментальна діяльність закладу 

0 Коментарі