ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

 

Печена І.П.

Державний навчальний заклад

«Глухівське вище професійне училище»

Сумської області

 


ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  В УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

 

Анотація. У статті проаналізовані наукові підходи до визначення сутності соціально-психологічної компетентності та її структури. Описані форми та методи формування соціально-психологічної компетентності в учнів на уроках біології та екології.

Ключові слова: компетентнісний підхід, соціально-психологічна компетентність, структурні компоненти соціально-психологічної компетентності: когнітивна,  мотиваційна, поведінкова, емоційна,  методу проєктів, модельний метод, метод проблемного викладу матеріалу, групова форма роботи.

 

Сучасні європейські освітні тенденції висувають специфічні вимоги до професійної підготовки учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Компетентнісний підхід, який усе частіше застосовується в організації освітнього процесу в училищі, сприяє рішенню проблеми якості професійної освіти.

Ефективність навчальної й виховної діяльності учнів значною мірою залежить від розвитку у них навичок конструктивної соціальної взаємодії і системи відповідних психологічних знань. Тому актуальним завданням системи освіти є створення умов для формування і розвитку соціально-психологічної компетентності.

 Питання професійного становлення людини в соціумі та формування  компетентностей особистості досліджувались  на філософському (Л. Шабарура), психолого-педагогічному (В.Байденко, І. Зимня, Є.Калініна, Є.Климов)) і соціально-психологічному (А.Деркач), В.Куніцина, Є. Кобилянська, Є. Овчарова, А.Сухов та інші) рівнях [3,7].

На основі філософського підходу ключові компетентності  розглядаються як група базових цінностей, від яких залежить успішність особистості в житті та які пов’язані з головними принципами моралі сучасного суспільства: досягнення успіху, вибір власного напрямку самореалізації в житті, розуміння себе й власного внутрішнього світу тощо.

У дослідженнях учені загальнопсихологічного підходу (В. Дружинін), Ю. Майсурадзе, Н. Яковлева, В. Толочек, ДЖ. Равен, Дж. Р. Андерсон) розглядають компетентність як складне психологічне утворення й вважають, що вона не зводиться до розрізнених знань, умінь, а є інтегрованою характеристикою цілісної особистості, професіонала, що виявляє мотивацію до засвоєння знань і вмінь, особистісні якості, здатність до вирішення проблемних завдань [6, с.5].

У вітчизняній науково-практичній літературі поняття «компетенція» і «компетентність» в більшості випадків вживаються для вираження достатнього рівня кваліфікації й професіоналізму фахівця, однак мають різне змістовне наповнення. Компетенція характеризує вимоги середовища, а компетентність відображає відповідність людини цьому середовищу.

Більшість  авторів під  компетентністю розуміють загальну здатність і готовність особистості до діяльності, що ґрунтується на знаннях і досвіді, набутих у процесі навчання та виховання, зорієнтованих на становлення й розвиток особистості як суб’єкта життя, активну інтеграцію в суспільство, освоєння різноманітної рольової поведінки в процесі власної життєдіяльності.

Компетентнісний підхід полягає в оцінюванні знань особистості як інструмента розв’язання професійних і життєвих проблем, прийнятті ефективних рішень у різних сферах життєдіяльності людини. Саме поняття компетентності включає  включає в себе не тільки когнітивний  складник, а й мотиваційну, етичну, поведінкову, соціальну систему ціннісних орієнтацій.   

Однією із ключових у структурі професійної компетентності учнів є соціально-психологічна компетентність. Аналіз літератури щодо визначення поняття «соціально-психологічна компетентність» дає нам можливість з’ясувати сутність підходу до його змісту з точки зору різних науковців.

Під соціально-психологічною компетентністю І.Єрмаков розуміє здатність індивіда ефективно взаємодіяти з людьми в системі міжособистісних відносин і включає вміння орієнтуватися у соціальних ситуаціях, правильно визначати особистісні особливості й емоційний стан інших людей, обирати адекватні способи спілкування й реалізувати їх у процесі взаємодії [2].

Науковець Л.Е.Орбан-Лембрик соціально-психологічну компетентність розглядає як важливу складову соціально-психологічної структури особистості, її внутрішньою властивістю і регулятором поведінкових проявів людини. Розвиток і становлення соціально-психологічної компетентності розглядається в єдності внутрішньої психічної й зовнішньої практичної діяльності: з одного боку, соціально-психологічна компетентність особистості проявляється, формується і розвивається в соціумі, з іншого – соціальне середовище, володіючи великою кількістю ступенів свободи, у значній мірі визначається особистими інтерактивними, перцептивними можливостями та комунікативними якостями індивіда [5].

На думку Л.Лєпіхової, складовими соціально-психологічної компетентності виступають соціально-психологічні властивості особистості. У якості складових соціально-психологічної компетентності, визначених експериментальним шляхом, Л.Лєпіхова виділяє такі особистісні властивості: соціальний інтелект, адаптивність до соціальної ситуації, особистісна гнучкість, вербальний інтелект, м'яка домінантність як керівництво ситуацією, соціальна сміливість, ініціатива у контактах, упевненість у собі, успішність у житті [4].

Отже, соціально-психологічна компетентність являє собою цілісну характеристику індивіда, яка обумовлює ефективність його взаємодії із соціумом. Соціально-психологічна компетентність як інтегральне утворення містить у собі знання про суспільство, механізми й сценарії міжособистісних інтеракцій, адекватні уявлення про соціальні об'єкти й ситуації, уміння прогнозувати їхній розвиток, а також навички самоконтролю, впливу на інших людей і особистісні якості, що визначають характер взаємин.

Проведений науковий аналіз дозволив нам виділити у структурі соціально-психологічної компетентності такі компоненти:

-  когнітивний (систему знань про сутність, структуру, особливості взаємодії, знання про стилі спілкування; фонове знання, тобто загальнокультурна компетентність; творче мислення);

-  поведінковий (загальні та специфічні вміння, що дозволяють успішно керувати ситуацією взаємодії, застосовувати конструктивні стратегії поведінки у конфліктних ситуаціях; експресивні вміння; перцептивно-рефлексивні вміння);

-  мотиваційний (розширення простору соціальних інтересів, спрямованість на взаємодію, високий рівень домагань та потреби у спілкуванні, готовність до прояву компетентності, відповідальність);

-  емоційний (гуманістична установка на взаємодію, готовність вступати з іншою людиною в особистісні, діалогічні взаємини; високий рівень емпатії та рефлексії; позитивна Я-концепція) [3].

Оптимальними технологіями й методами для формування соціально-психологічної компетентності в учнів, на наш погляд, є метод проєктів, модельний метод (ділові й рольові ігри), метод проблемного викладу матеріалу, впровадження групових форм навчання.

Вибір методу проєктів обумовлений тим, що він не лише поглиблює знання учнів з певної теми, а й задовольняє потреби підлітків у презентації себе та своїх здобутків серед однолітків. Підготовка проєктів у 10 класі «Складання характеристики виду за видовими критеріями», «Генотерапія та її перспективи», «Генетичний моніторинг у людських спільнотах», «Скринінг – програми для новонароджених» розвиває в учнів навички організації власної навчальної діяльності, формує вміння брати на себе відповідальність, брати участь у прийнятті рішень, ставити мету й планувати результат, аналізувати, коректувати.

При проведенні контрольних робіт  у IV рівні складності даю учням декілька творчих завдань, а вони самостійно обирають собі одне. Вибір учнями певних завдань свідчить  про їх здатність до самооцінювання. 

Вміння самостійно приймати рішення йти на компроміс, досягати спільної згоди формую в учнів при проведенні тестових завдань з тем «Розмноження організмів», «Закономірності спадковості», «Генотип як цілісна система», «Індивідуальний розвиток організмів» та ін..

Ефективна також групова форма навчання при розгляді будови, властивостей та значення вуглеводів, білків, життєвих циклів у рослин і тварин, поняття про середовище існування. Учні в групі обговорюють хід виконання проблемного завдання, розподіляють між собою обов’язки, обирають рецензента з іншої групи. Все це формує в них вміння приймати рішення, робити власний внесок у спільну справу, розвиває активне спілкування та співробітництво. Почуття групової належності дає учням змогу долати труднощі, які виникають на їхньому шляху. Вони відчувають  істину емоційну і інтелектуальну підтримку з боку одногрупників, яка дає їм можливість вийти за межі їх теперішніх знань та вмінь. Спільні дії в малих групах, обговорення матеріалу, навчання один одного дають можливість краще зрозуміти та засвоїти навчальний матеріал.

Результативна групова робота і при проведенні лабораторних та практичних робіт.

Метод проблемного викладу нового  матеріалу використовую при вивченні зчепленого успадкування. Учням ставлю запитання: «Чому  при аналізуючому схрещуванні дигетерозиготних мух замість очікуваного  розщеплення за фенотипом 1:1:1:1 83% мух мали комбінацію, як у батьківських форм, а тільки 17% рекомбінованими?». Пропоную учням у грі стати співробітниками лабораторії Т.Моргана й на основі вивченої інформації пояснити отримані результати. Процес мислення набуває продуктивного характеру й після «мозкового штурму», діти самостійно роблять правильні висновки. Учням, які запропонували правильну гіпотезу, вручаю «Нобелівську премію». 

Модельний метод надає учням найбільшу можливість самостійного й творчого пошуку. Ділові й рольові ігри – це реалізація модельного методу навчання, і на сьогоднішній день є дуже популярним. Його використання дозволяє програвати різні соціальні ролі, досліджувати навколишнє середовище для виявлення їх можливостей і ресурсів (як матеріальних, так і людських), формувати готовність покладатися на суб'єктивні оцінки і йти на помірний ризик і т.д. у модельній (штучно створеній) ситуації.

Ігрова модель навчання створює умови для вільного висловлювання учнями власної думки, визначення певної аргументованої позиції.

Особливу увагу приділяю формування «здорової атмосфери» в групі, підвищенню культури взаємодії між учнями, налагодженню емоційного контакту між викладачем та учнями, створенню в групі доброзичливого позитивного мікроклімату.

Знайомлю учнів з методикою проведення аутогенного тренування як методу керування своїми емоціями, подолання хвилювання, профілактики нервової перевтоми. Це привчає учнів поводитися впевнено, вірити у власні сили.

Таким чином, проведений нами теоретичний аналіз дозволяє інтерпретувати соціально-психологічну компетентність як спеціальну здатність особистості, яка має природні задатки у формі певних соціально-психологічних властивостей і вдосконалює в ході набуття професійних знань, життєвого досвіду й у процесі міжособистісної взаємодії. 

 

Список використаних джерел

1. Архипова С. П. Професійна компетентність і професійність соціального працівника: сутність і шляхи розвитку. Соціальна робота в Україні: теорія і практика. 2004. № 2. С. 9 – 19.

2. Єрмаков І. Педагогіка життєтворчості: орієнтири для ХХІ століття. Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: наук.-метод. зб. [ред. кол. Н.Софій (голова), І. Єрмаков (керівн. авторськ. кол-ву і наук. ред.) та ін.]. Київ: Контекст, 2000. С. 58 – 72.

3. Зимняя И.А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов к проблемам образования? (теоретико-методологический подход). Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 21–26.

4. Лєпіхова Л.А. Соціально-психологічна компетентність у цілеспрямованій поведінці особистості / Л.А.Лєпіхова // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 2. – С. 65–69.

5. Орбан - Лембрик Л.Е. Компетентність особистості як соціально-психологічний феномен / Л.А.Орбан - Лембрик // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – Вип. 12. – Ч.І.

6. Пометун О.І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн/ О.І Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи.- К., 2004.- С. 15-25.

7. Социальная психология: (учебное пособие для вузов)/под. ред.. А.Н. Сухова, А.А. Деркача. - М.: ИЗд. Центр Академия, 2001.- 600 с.

 

 

0 Коментарі