ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище»

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДНЗ «Глухівське вище професійне училище»

20.08.2020 № 139/1-ОД

 


ПОЛОЖЕННЯ

про методичну раду Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище»

 

І. Загальні положення

1.1. Методична рада – це постійно діючий орган училища, який створюється з метою вдосконалення змісту освіти і його навчально-методичного забезпечення відповідно до Статуту училища.  Рада є колективним суспільним органом, поєднує на добровільній основі педагогічних працівників.

1.2. Відповідно до Статуту, з метою координації методичної діяльності та методичного забезпечення навчально-виховного процесу методична рада в своїй діяльності керується законами України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну освіту)», наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Навчально-методичного центру професійної (професійно-технічної освіти) у Сумській області, директора училища та іншими нормативно-правовими актами тощо.

ІІ. Мета, принципи, функції, завдання й основні напрямки діяльності методичної ради

 Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби та  є консультативним органом громадського управління науково-методичним і методичним забезпеченням освітнього процесу в закладі. Сприяє впровадженню прогресивних форм і методів навчання і виховання, виконує заходи, спрямовані на удосконалення навчально-виховного процесу і підвищення професійного рівня викладацького складу училища, якості підготовки викладачів та майстрів виробничого навчання.

Провідною метою діяльності методичної ради є забезпечення ефективності організації та методичної роботи педагогічних працівників училища і впровадження в навчальний процес сучасних технологій навчання.

Принципи діяльності методичної ради:

-        цілісність і наступність;

-        верховенство права;

-        людиноцентризм;

-        відповідальність і підзвітність;

-        різноманітність освіти;

-        науковий характер освіти;

-        прозорість і публічність

-        академічна доброчесність;

-        академічна свобода;

-        гуманізм;

-        демократизм.

Функція планування – важливий підготовчий етап методичної роботи, яка полягає у визначенні системи заходів, що забезпечать досягнення найкращих результатів.

                 організаційна функція виявляється в діяльності, пов’язаній із удосконаленням структури методичної роботи, змісту її складових.

                 діагностична функція вимагає регулярного вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці та вимогами суспільства до якості діяльності окремих працівників закладів освіти в сучасних умовах розвитку освіти.

                 прогностична функція полягає у визначенні знань і вмінь, необхідних педагогам у майбутньому.

                 моделююча функція полягає в розробці принципово нових положень навчально-виховної роботи в закладі освіти, у формуванні та впровадженні моделей перспективного досвіду, їх експериментальній перевірці, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження.

                 відновлююча функція передбачає відновлення частково здобутих або втрачених педагогами знань.

                 корегуюча функція спрямована на виправлення в діяльності педагогів недоліків, повꞌязаних з використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності.

                 пропагандистська функція спрямована на інформування педагогів, їх агітацію щодо впровадження в практику досягнень науки, передового педагогічного досвіду.

                 контрольно-інформаційна функція полягає в утворенні і підтримці стабільного зворотного зв’язку, в оцінці відповідності наслідків методичної роботи з плановим завданням і нормативними вимогами.

Методичну раду створено для вирішення таких завдань:

                 координація діяльності методичних (циклових) комісій та інших структурних підрозділів методичної служби , направленої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

                 розробка основних напрямів методичної роботи;

                 формування мети і задач методичної служби;

                 забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних , науково-методичних і дидактичних матеріалів;

                 організація дослідно-пошукової, інноваційної і проєктно-дослідницької діяльності в закладі, напрямів на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

                 організація консультування педпрацівників  з проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;

                 розробка заходів щодо узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду педпрацівників 

                 виявлення, узагальнення і розповсюдження позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих педагогічних працівників

                 упровадження в освітній процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення навчальних занять і упровадження їх в освітній процес.

Методична        рада    організовує     свою    діяльність     за             такими напрямами:

                 аналіз результатів освітньої діяльності за предметами;

                 участь у розробці варіативної частини робочих навчальних планів освітніх програм;

                 обговорення, рецензування та затвердження навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами для використання в закладі та рекомендації для затвердження методичними та науково-методичними радами (комісіями) вищого рівня;

                 підготовка й обговорення доповідей, інформацій, результатів досліджень з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення професійного рівня та фахової компетентності педагогів;

                 розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою;

                 організація та проведення педагогічних експериментів щодо пошуку й впровадження інноваційних технологій навчання;

§              розгляд нормативних матеріалів училища (положення, рекомендації, інструкції тощо) та заходів з методичної, навчальної та виховної роботи;

§              визначення основних напрямів методичної роботи училища на навчальний рік;

§              визначення основних шляхів удосконалення навчальної та методичної роботи в училищі;

§              сприяння впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес;

§  розробка заходів щодо підвищення професійної компетентності викладачів;

§              сприяння вивченню, узагальненню і поширенню передового педагогічного досвіду;

§  звіт голів циклових комісій про стан виконання планів роботи.

ІІІ. Структура та склад методичної ради:

Склад методичної ради затверджується наказом керівника закладу. Очолює методичну раду заступник директора або завідувач методкабінетом. До складу методичної ради входять голови методичних (циклових) комісій, заступники директора, досвідчені педагогічні працівники, науковці, що працюють спільно із закладом в інтересах його розвитку. Для забезпечення своєї роботи методична рада обирає секретаря.

IV. Форми роботи

Робота методичної ради проводиться з використанням таких організаційних форм:

4.1.        Засідання, на яких розглядається питання, передбачені планом, обговорюються заходи з методичної та навчально-виховної роботи, заслуховуються звіти, ухвалюються та проголошуються рішення.

4.2.        Методичні семінари і конференції з питань практичного застосування в навчально-виховному процесі сучасних досягнень педагогічної науки і практики

4.3.        Створення творчих груп для вивчення науково-методичних проблем та розробки пропозицій щодо їх аналізу, вирішення.

V. Повноваження методичної ради

5.1. До компетенції методичної ради належить:

- навчально-методичний супровід навчально-виховного процесу;

- координація діяльності методичних комісій щодо організаційних  та методичної роботи в училищі;

- проведення за дорученням педагогічної ради училища незалежної експертизи навчальної та методичної роботи педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння педагогічних знань – «викладач-методист», «старший викладач», «майстер виробничого навчання вищої категорії», «майстер виробничого навчання І категорії», «майстер виробничого навчання ІІ категорії»;

- здійснення моніторингу методичних (циклових) комісій з питань методичного забезпечення навчального процесу і впровадження новітніх технологій навчання;

- експертиза методичної та навчально-методичної літератури, посібників та їх електронних версій, які розробляють викладачі та майстри виробничого навчання і впроваджують в навчально-виховний процес;

- координація плану підготовки та проведення науково-методичних конференцій, педагогічних семінарів та інших організаційно-методичних заходів в училищі.

5.2. Методична рада  має право:

- вносити пропозиції до педагогічної ради щодо удосконалення методичної роботи училища;

- формувати творчі (робочі групи) для організації та проведення методичних заходів, залучати до роботи в них педагогічних працівників.

 

VI. Організація роботи методичної ради:

6.1.        Засідання методичної ради проводяться у термін визначений планом (один раз в квартал). При необхідності скликаються оперативні наради. Кожний виконавець звітує перед методичною радою про свою роботу.

6.2.        План засідань методичної ради складається щороку, схвалюється на першому засіданні і затверджується директором училища.

6.3.        Документація методичної ради:

-        Положення методичної ради;

-         план засідань методичної ради на навчальний рік;

-        протоколи засідань;

-        аналіз роботи методичної ради за рік, що минув.

6.4.        Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов’язаний попередити членів ради не пізніше ніж за тиждень. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в протоколі. Протокол засідання методичної ради підписуються головою методичної ради й секретарем.

6.5.        Рішення методичної ради училища  схвалюється відкритим голосуванням. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні.

6.6.        Методична рада не менше одного разу на рік звітує про стан і результати своєї роботи перед педагогічною радою училища.

VII. Права і обов`язки членів методичної ради:

7.1. Члени методичної ради мають право вносити на розгляд пропозиції щодо:

- вдосконалення викладання дисциплін і підвищення рівня роботи з виховання молоді;

- удосконалювати навчально-виховний процес відповідно до Статуту училища;

- зміцнення матеріально-технічної бази училища;

- заохочувати викладачів та майстрів виролбничого навчання, які успішно впроваджують передові технології, розробляють методичні розробки тощо.

7.2. Члени  методичної ради зобов’язані:

-        своєчасно відвідувати засідання методичної ради;

-        брати участь у роботі ради;

-        своєчасно виконувати усі доручення керівництва методичної ради;

-        за дорученням керівництва відвідувати заняття, поурочні заходи;

-        вивчати питання планування  й організації навчально-виховного процесу в училищі;

-        якісно і на високому методичному рівні готувати доповіді, виступи, навчально-методичну  та іншу документацію;

-        заслуховувати звіти голів методичних (циклових) комісій;

-        залучати до співпраці викладачів та майстрів виробничого навчання щодо реалізації поставлених перед педагогічним колективом завдань;

-        готувати пропозиції педагогічним працівникам щодо шляхів підвищення їхньої класифікації.

VIII. Контроль за діяльністю методичної ради:

 

8.1. У своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді училища.

8.2. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором училища відповідно до плану методичної ради.

 

 

 

Директор                                                                       В`ячеслав НОВИКОВ

0 Коментарі