УПРОВАДЖЕННЯ ІКТ У МЕТОДИЧНУ РОБОТУ


УПРОВАДЖЕННЯ ІКТ У МЕТОДИЧНУ РОБОТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 

Ірина ПЕЧЕНА методист Державний навчальний заклад «Глухівське вище професійне училище» Сумської області

Анотація: У роботі висвітлені нові підходи до організації методичної роботи закладом професійної (професійно-технічної) освіти. Наводяться переваги застосування інформаційно-комунікаційних технологій в методичній роботі, що забезпечують поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень та сприяють зростанню професійної компетентності педагогів.
Ключові слова: професійна компетентність, інноваційне середовище закладу освіти, людина-інноватор, веб-ресурси Google, моніторинг, ІКТ-компетентний педагога, професійна (професійно-технічна) освіта.

Сучасна освіта передбачає насамперед підготовку компетентного здобувача освіти, який здатний конструктивно та систематично мислити, швидко знаходити необхідну інформацію, готового взяти на себе відповідальність і прийняти адекватні рішення, створювати принципово нові ідеї в різних сферах життєдіяльності людини. А це означає, що сьогодні потрібні нові підходи, в системі освіти, нове педагогічне мислення, нове ставлення педагога до своєї діяльності, результатом якої має бути виховання людини-інноватора. Для цього в освітній сфері має панувати дух творчості, постійного пошуку, які є живильним середовищем для нових ідей, шукань, досягнень, тобто висуваються нові вимоги до сучасного педагога.

Під час безпосередньої роботи в закладі освіти, пошук шляхів покращення якості підготовки здобувачів освіти обумовлює необхідність підвищення компетентності педагогів системою методичної роботи.

Сьогодні підвищення професійного рівня викладача і майстра виробничого навчання закладів професійної (професійно-технічної) освіти не може обмежуватися тільки питаннями методики викладання загальноосвітніх і професійно-технічних предметів. Для працівників особливо важливим стало набуття таких професійних та особистісних характеристик як: мобільність і гнучкість, здатність адаптуватися у соціальних змінах, бути конкурентоспроможними, готовими до успішного вирішення проблем у світі, що динамічно змінюється. Отже, методист повинен уміло допомогати педагогу бути здібним, творчим, сучасним, який зуміє навчити молоде покоління мудрості життя, піднести духовний рівень молоді, розвинути в неї сили і здібності, підвести її до нового способу мислення та дій.

Одним з перспективних і результативних напрямків реалізації цього завдання є використання інформаційно-комунікаційних технологій, що мають забезпечувати методичний супровід освітнього процесу, ефективність змісту та форм методичної роботи.

Нині в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній процес. Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії й практиці освітнього процесу, пов’язаними із внесенням коректив у зміст технологій навчання, які повинні бути адекватними сучасним технологічним можливостям і сприяти гармонійному входженню здобувача освіти в інформаційне суспільство.

Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: здобувачів освіти, педагогів, батьків.

Інформаційна компетентність - це сукупність компетенцій, пов’язаних з обробкою інформації у всіх її формах, які дозволяють ефективно користуватися інформаційними технологіями різних видів як у традиційній друкованій формі, так і комп’ютерними комунікаціями, працювати з інформацією в різних її формах і представленнях як у повсякденному житті, так і в професійній діяльності. У монографії С.Ніколаєнка відзначається, що підвищення вимог до якості освіти, рівня її інформатизації, якості професійної підготовки та ефективності управління, вдосконалення технічних засобів передачі інформації потребують впровадження інформаційно-комунікативних технологій, нових управлінських механізмів розвитку освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Саме тому, використання сучасних технічних засобів, мережі Інтернет дозволяє значно пришвидшити та удосконалити методичну роботу закладу освіти.

Методист у своїй діяльності використовує ІКТ для:

 • - оформлення ділової документації;
 • - проведення контрольно-аналітичної діяльності (підготовка схем аналізу, обробка даних, результативність у вигляді графіків, діаграм);
 • - робота в мережі Інтернет з питань самоосвіти та накопичення інформаційного матеріалу;
 • - оформлення атестаційних матеріалів;
 • - розробка та оформлення розкладу занять;
 • - розробка презентацій до семінарів, засідань циклових комісій, педагогічних рад, інструктивно-методичних нарад;
 • - оформлення стендів, інформаційних куточків;
 • - оформлення матеріалів для участі в різних конкурсах;
 • - обмін досвідом роботи з іншими педагогічними колективами;
 • - створення методичних Інтернет-ресурсів.

З метою висвітлення методичної діяльності у ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» створений віртуальний методичний кабінет. Він забезпечує взаємообмін інформацією з учасниками освітнього процесу, закладами та установами системи освіти. Використовується для організації, координації і висвітлення методичної роботи. Практичним для користувача є створення лінії навігації, де розміщено меню основних сторінок, яка дозволяє забезпечити швидкий доступ до кожного розділу та будь-якої інформації. «Головна» - сторінка містить інформацію про заходи, конкурси, а також корисні посилання на навчальні матеріали та ресурси мережі Інтернет, що зменшує коло пошуку потрібної інформації для педагогів тощо.

Розміщення у меню такої сторінки як «Методичні комісії», висвітлює діяльність 4-х циклових комісій нашого закладу освіти.

Сторінка «Методична робота» інформує педагогів про відповідні напрямки роботи методичного кабінету, розкриває зміст, структуру, організацію педагогічної діяльності закладу освіти.

Сторінка «Напрацювання» має підсторінки:

 • «Розробки» надає можливість педагогам обмінятися досвідом роботи щодо впровадження різних форм та методів в освітній процес.
 • «Статті» - знайомить відвідувачів з передовим педагогічним досвідом працівників закладу освіти, розміщеного на сторінках журналів, газет та онлайн-ресурсах;
 • «Конкурсні роботи» - містить інформацію про наукові матеріали педагогів та результати їх участі.
 • «Діагностичні дослідження» - розміщує картотеку різних опитувальників, анкет, що допомагають проаналізувати результативність методичної роботи.
 • «Заходи» - відображають візуальну картину форм і методів роботи методиста.

Якість та результативність надання методичної допомоги неможливі без діагностики та моніторингу. Зручними діагностичними формами в роботі методиста є анкетування та тестування. Віртуальна діагностика потреб та запитів усіх учасників освітнього процесу здатна забезпечити вчасне виявлення проблем у роботі педагогів, допомагає означити напрями методичної роботи, оптимізувати здійснення науково-методичного супроводу. На основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів побудовано методичну роботу.

Використовуючи веб-ресурс Google Forms, без зайвих зусиль швидко створюємо форму діагностичного опитувальника. Перш ніж організувати методичні заходи, проводиться електронний запис, який дає змогу вивчити запит педагогів стосовно теми семінару, а методисту зорієнтуватися на кількість відвідувачів та посади (викладачі, майстри виробничого навчання, психологічна служба), що дає змогу більш якісніше підготуватися і організувати роботу.

Саме така форма роботи заощаджує час тих, хто діагностує, й тих, чиї потреби вивчаються, а також створює умови гнучкого періоду проходження опитування (у зручний для респондента час).

Для визначення ІКТ компетентності педагогів, методистом застосовується така форма моніторингу як анкетування. Це дає змогу визначити потреби у підвищенні професійного рівня педагогів щодо використання цифрових засобів навчання та ІКТ для здійснення різних форм навчання (традиційне, змішане, дистанційне), виявити проблеми та спланувати шляхи підвищення професійного рівня педагогів щодо використання цифрових засобів навчання.


Онлайн-опитування щодо потреб педагогів Анкета«Визначення ІКТ компетентності педагогів»

Програма діагностичних досліджень передбачає автономний режим підведення підсумків опитування у діаграмному чи відсотковому форматах.

Відповіді користувачів автоматично зберігаються у Формах, а статистику відповідей, зокрема у вигляді діаграми, можна переглянути просто у формі.

Під час створення форми також автоматично створюється таблиця Google, у якій накопичуються результати заповнення.

Таким чином, явно видно результат проведення анкетування або моніторингу.
Основою покращення освітнього процесу в ЗП(ПТ)О є добре налагоджена методична робота, особлива роль в організації і проведенні якої належить цикловим комісіям.

Циклові комісії – це основний масовий методичний орган, діяльність якого безпосередньо впливає на якість навчання і виховання учнів, ефективність застосування сучасних форм і методів навчання, впровадженню новітніх технологій, сприяє професійному росту і методичній майстерності педагогічних працівників, удосконалення освітнього процесу.
У ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» діють 4 циклові комісії.

Для успішного вирішення навчально-виховних завдань головами циклових комісій, використовується веб-ресурс Google Keep. Даний ресурс дозволяє створити список справ, встановити періодичне нагадування та по мірі їх виконання виділяти завдання як виконані. Це має змогу вчасно, планово розподілити час та підвищити ефективність роботи, а методисту здійснювати на відстані моніторинг їх діяльності.Планування діяльності на веб-сервісі Google Keep

Зручним для всіх користувачів є Google Календар «Методичні заходи», який надає можливість скласти разом розклад заходів закладу освіти.

На кожну діяльність у Google Календарі методистом створюються події з налаштуванням звукового нагадування, про те, що в призначений час відбудеться певна подія. Всі користувачі мають змогу внести свій захід та переглянути заходи своїх колег і приєднатися до них. Це дає можливість педагогам не пропустити важливі події та відвідати їх, що сприяє їх професійному зростанню.Планування роботи закладу за допомогою Google Календаря

Застосування методистом у своїй діяльності Google Таблиць дає можливість спільно працювати над інформацією. Так, надаючи спільний доступ до електронної таблиці Google колегам, які мають до неї відношення, всі можуть працювати одночасно, заповнюючи її, знаходячись у різних місцях. Така можливість дає змогу методисту швидко зібрати інформацію, вести електронний облік та паперово всіх розвантажити.

 

Методистом дана форма роботи може застосовуватися не лише для збору інформації, а й для обліку вичитки годин протягом навчального семестру або року. Відповідно для педагогів це дає можливість динамічно слідкувати за статистикою залишків по годинах та в повній мірі виконати робочий навчальний план з різних професій.
Електронні таблиці Google в методичні роботі

Велику увагу методичний кабінет приділяє забезпеченню працівників закладу освіти інформацією про основні напрямки розвитку освіти, про використання в освітньому процесі наукової, навчально-методичної літератури з проблем навчання і виховання, про розробку та впровадження нових педагогічних технологій і засобів навчання, в тому числі ІКТ.

Для вирішення проблеми підготовки ІКТ-компетентного педагога неодноразово були організовані майстер-класи, інструктивно-методичні наради на базі закладу освіти, також 31 педагогічний працівник одночасно мали змогу пройти курси підвищення кваліфікації протягом жовтня 2020 року на базі НМЦ ПТО в Сумській області з таких напрямків:

 • - створення блогу на платформі Blogspot;
 • - створення тестів за допомогою Google Forms, Майстер-Тест, OnlineTestPad;
 • - створення сайту на платформі Google;
 • - використання QR-кодів у навчальному процесі;
 • - сервіси для створення інтелектуальних карт та їх використання у навчанні;
 • - використання «хмари слів» у навчальному процесі;
 • - використання Інтернет-сервісу інтерактивних вправ LearningApps, Mentimeter у навчальному процесі.
 • - використання віртуальних цифрових дошок Padlet, Classroomscreen
 • - опанування інструментів для створення інтерактивних презентацій та відео Prezi.Next, Nearpod, Video Win Movie Make.

Завдяки публікаціям віртуального методичного кабінету та проведення навчання, педагоги активно почали впроваджувати у свою діяльності сучасні on-line інформаційно-комунікаційні технології, що підтверджується створенням їх власних блогів, сайтів.

Із сайту ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» можливо перейти до блогів педагогів, скориставшись для цього гаджетом «Блоги».

На блогах педагоги діляться своїми методичними наробками, корисними для колег та учнів посиланнями. Публічність, яка відрізняє блог від звичайного щоденника, робить матеріали доступними для читання учнями та батьками; можливість залишати до записів блогу коментарі, які також доступні для читання, отримувати зворотний зв’язок від батьків, колег, учнів.

Блог розширює професійні якості та майстерність педагогів, дозволяє «крокувати в ногу» з часом, продовжити навчальний процес, так як доступ до блогу відкритий 24 години на добу. Блог ніколи не втомлюється і нічого не забуває, тому одного разу, завантаживши матеріал в цю «чарівну скриньку», можемо користуватися цією інформацією знову і знову.

Отже, блог є елементом інформаційно-комунікаційних технологій і завдяки своїм можливостям може бути освітнім середовищем професійного розвитку сучасного педагога та якісної підготовки здобувачів освіти.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у методичну роботу закладу професійної (професійно-технічної) освіти забезпечує поступовий перехід освіти на новий, якісний рівень. Нині підвищення професійної компетентності педагога засобами ІКТ-технологій виступає як вирішальний чинник (умова) його професійного розвитку.

Віртуальне методичне консультування забезпечує потребу педагогічних працівників у професійній пораді щодо вибору правильних інноваційних технологій навчання, форм та методів їх упровадження.

Використання методистом електронного ресурсів здійснюється для кількох основних потреб:

 • - власне самовдосконалення професійної майстерності працівника методичної служби;
 • - забезпечення методичного супроводу освітнього процесу (вчасне інформування, консультування, спілкування);
 • - популяризацію та впровадження інноваційних педагогічних методик;
 • - стимулювання зростання компетентності педагогів.

Сумісне використання різних інноваційних мережних технологій, зокрема, Google додатків: блог, таблиця, календар, Keep, Forms дає змогу учасникам освітнього процесу, які перебувають на відстані, комплексно розв’язувати педагогічні завдання.

Підсумовуючи викладене, можна стверджувати, що інформаційно-комунікаційні технології, безумовно, мають активно використовуватися при створенні сучасного передового інноваційного середовища закладу освіти, вони стають технологічним інструментарієм для реалізації змін, які відбуваються в парадигмі освіти сьогодення, є базою для впровадження комплексного електронного навчання, яке доповнить традиційне і збагатить його новими методами та засобами роботи.

Окрім того, зазначена вище робота задовольняє індивідуальні потреби педагогів, що стимулює зростання їхньої професійної компетентності й відповідно впливає на якість освітніх послуг.

Список використаних джерел

 1. 1. Ніколаєнко С.М. Стратегія розвитку освіти України: початок XXIстоліття/ С.М. Ніколаєнко. – К.: Знання, 2006. – 253 с.
 2. 2. Коваленко В. Управління ІКТ у методичні роботу для підвищення рівня професійної компетентності педагогів закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Інформаційно-методичний вісник 2019. №4
 3. 3. Положення про навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) професійно-технічної освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 27.06.2013 No 856. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1189-13
 4. 4. Павлова Л.М Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації) - К: ПТіЗО МОН України, 2009. - 50 с.


0 Коментарі